Ordlista

Ansvarsfull teknikutveckling - Med ansvarsfull teknikutveckling menas här att etiskt förhållningssätt tillämpas vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra såväl till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Autonomi - Med autonomi menas här möjligheten att bestämma om sådant som rör personen själv. För att ha ett självbestämmande behöver personer vara delaktig, ha möjlighet att påverka och ha förutsättningar att kunna fatta informerade beslut.

Civilsamhälle - frivilliga sammanslutningar mellan individer (folkrörelser, olika typer av föreningar, trossamfund med mera) som är självständiga från staten.

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv

Ekonomisk hållbarhet – Med ekonomisk hållbarhet avses här en ekonomisk tillväxt och lönsamhet som förenas med miljöhänsyn och socialt engagemang samt en hållbar produktion och konsumtion och en resursanvändning inom planetens gränser.

Hållbarhet - Med hållbarhet avses här den breda definition som används inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. I den breda definitionen ingår social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Integritet - Med integritet menas här rätten till respekt för den egna personen och att varje människa ska behandlas med värdighet och respekt, till exempel när det gäller bemötande och delaktighet.

Livscykel - Med livscykel avses här analys utifrån alla faser i produkten eller tjänstens livscykel. Då inkluderas design, produktion, lagring, distribution, användning samt avveckling, arkivering, återvinning eller återanvändning. I produktionen ingår hela värdekedjan från materialutvinning till tillverkning samt de insatsvaror (till exempel el, värme och vatten) som behövs för produktionen.

Miljömässig hållbarhet – I miljömässig hållbarhet inkluderas här minimerad påverkan på mark, luft, vatten och jordens klimat samt bevarande av naturens biologiska mångfald. Miljömässig hållbarhet innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I detta ingår att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är för-enad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Rättvisa - Med rättvisa menas här att utgå från människovärdesprincipen (att alla människor har samma värde och att var och en har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras) och att undvika diskriminering (särbehandling av individer eller grupper som innebär avsteg från principen att ”lika fall skall behandlas lika”). Ytterligare perspektiv är rättvisa mellan nuvarande och kommande generationer samt mellan jordens olika arter och livsformer.

Samhällsnytta – nytta för hela samhället, i motsats till privat nytta.

Social hållbarhet - Med social hållbarhet avses generellt att grundläggande mänskliga rättigheter kan tillgodoses. I detta verktyg inkluderas perspektiv som en god arbetsmiljö, jämställdhet, fred, anti-korruption, frihet samt hälsa och välbefinnande.

Du har en sparad version av formuläret i din webbläsare!

Vill du ladda in din sparade data och fylla i formuläret?