Tips

Här finns exempel på andra vägledningar och fördjupningar som på olika sätt berör ansvarsfull teknikutveckling. Notera att det inte är någon fullständig sammanställning.

En beskrivning av teori, referenser och metodik som ligger till grund för verktyget finns i rapporten Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling.
Komet beskriver 2020:10

Rapporten tar upp Komets definition av ansvarsfull teknikutveckling, ger en överblick av regelverk samt olika typer av stöd och en beskrivning av befintliga stöd inom olika områden. Dessutom ges en metodbeskrivning, till exempel av hur verktyget är uppbyggt kring ett antal kärnkomponenter.

Nedan finns exempel på andra vägledningar och fördjupningar som på olika sätt berör ansvarsfull teknikutveckling. Notera att det inte är någon fullständig sammanställning. Inom varje kategori är listan är sorterad i bokstavsordning.

Forskning och innovation

 • Responsible Research and Innovation samlar europeiska dokument om ansvarsfull forskning och innovation (engelska) – länk. Där finns bland annat ett stöd för reflektion kring ansvarsfull forskning och innovation, Self reflection tool - länk
 • CODEX samlar regler och etiska riktlinjer för forskning – länk
 • Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor – länk
 • En vägledning från Världshälsoorganisationen ger stöd för ansvarsfull forskning inom life science-området – länk
 • OECD har tagit fram en praktisk handledning i etiska aspekter kopplade till hur för-ändringar verkligen blir genomförda – länk

Företagande och entreprenörskap

 • Guide till hållbart företagande - länk
 • GDPR-guiden tar upp grunderna i dataskyddsförordningen - länk
 • Metodguide för att belysa samhällsnytta av socialt entreprenörskap - länk

Medicin och socialtjänst

 • Vägledning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att identifiera relevanta etiska frågor vid systematisk utvärdering av åtgärder i hälso- och sjukvården - länk - samt motsvarande handledning inriktad på socialtjänsten - länk
 • Stöd för arbete med etiska frågor inom medicin från Statens medicinsk-etiska råd – länk

Artificiell intelligens, IT och annan teknikutveckling

 • Ett stöd för etiska ställningstaganden inom AI har utarbetats av en expertgrupp inom europeiska kommissionen – länk
 • Det finns många riktlinjer som är inriktade på etiska aspekter inom artificiell intelligens, se t ex svensk sammanfattningen av en systematisk kartläggning av nästan hundra internationella riktlinjer – länk
 • Den europeiska kommissionen har tagit fram ett stöd för etik kopplat till hantering och skydd av data- länk
 • Svensk nationell datatjänst har tagit fram en checklista för datahanteringsplan - länk
 • Institute for the Future and Omidyar Network har utarbetat en vägledning för att bedöma risker med framtidens teknik – länk

Hållbarhet

 • Naturvårdsverket har flera olika vägledningar till stöd för bedömningar som rör miljö i vid bemärkelse – länk
 • Vägledning om strategisk och specifik miljöbedömning – länk
 • Stöd för att undersöka om en innovationsstrategi är socialt ansvarsfull - länk
 • Myndigheten för delaktighet har flera stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet - länk
 • Diskrimineringsombudsmannen har checklistor, vägledningar, och informationsmaterial som kan användas i det förebyggande arbetet mot diskriminering - länk
 • Jämställdhetsmyndigheten har en vägledning för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering - länk
 • Svenska Institutet för standarder har sammanställt standarder med relevans för hållbarhetsmålet, det vill säga för ekonomisk hållbarhet (t ex standarder för arbetsmiljö, affärsrelationer och för att motverka mutor), miljömässig hållbarhet (t ex standard för miljöledning, livscykelanalyser och energieffektivisering) samt social hållbarhet (t ex standarder för socialt ansvarstagande, livsmedelshantering och ledningssystem för samhällssäkerhet) - länk

Du har en sparad version av formuläret i din webbläsare!

Vill du ladda in din sparade data och fylla i formuläret?