Är er teknikutveckling ansvarsfull?

Verktyg för självutvärdering

Självutvärderingens tre delar

Uppmärksamma

Den första delen ger
en överblick

Reflektera

Den andra delen
ger fördjupning

Agera

Den tredje delen ger
stöd för fortsatt arbete

Klicka på symbolen för mer information om uppgiften, exempel och tips

Resultat och samtliga svar kommer att kunna laddas ned i pdf-format

Självutvärderingen

Gör momentet så här:

Beskriv vilken teknikutveckling självutvärderingen avser.

Tips:

 • Teknikutveckling kan vara ett projekt för utveckling av ny teknik. Det kan också handla om att använda befintlig teknik på nya sätt eller att implementera ny teknik i en verksamhet.
 • Det är bara ni själva som ser och använder beskrivningen, så det går bra att använda förkortningar eller facktermer.

Exempel:

 • Utveckling av ett patientcentrerat beslutsstöd
 • Användarvänlig IoT för byggsektorn
 • En autonom maskin för skogsbruk

Gör momentet så här:

Skriv in ett kort namn.

Tips:

 • Namnet på självutvärderingen är inte detsamma som beskrivningen av teknikutvecklingen.
 • Namnet används för att spara de svar som läggs in under arbetet med självutvärderingen. Det ger möjlighet att ta en paus under arbetet och fortsätta med självutvärderingen vid ett senare tillfälle (samma dator och webbläsare måste användas).
 • Alla inmatade svar sparas automatiskt när verktyget används. Den data som sparas skickas aldrig över internet och existerar bara i den webbläsare som används med verktyget. Ingen annan har tillgång till de uppgifter som fylls i verktyget.

Exempel:

 • Beslutsstöd1
 • Kalle om IoT bygg
 • Ny maskin 15 maj

Vad innebär ansvarsfull teknikutveckling?

Gör momentet så här:

Inled självutvärderingen med att fundera över vad ansvarsfull teknikutveckling innebär. Till hjälp finns en tavla där det går att klistra upp lappar.

Tips:

 • Stanna inte för länge i detta moment. Syftet är att snabbt fånga spontana tankar
 • Om ni gör självutvärderingen i grupp kan ett tips vara att fundera en stund var för sig först.
 • Lapparna går att flytta, revidera och ta bort.


Lägg till

Uppmärksamma

Den första delen ger en överblick. Denna del är kort och består av flervalsfrågor. Här introduceras de teman som återkommer genom hela självutvärderingen.

Uppmärksamma – snabb överblick!

Gör momentet så här:

Svara på flervalsfrågorna.

Tips:

 • Syftet är att få en snabb överblick av utgångspunkt, intressenter och påverkan samt genomförande.
 • Stanna inte för länge i detta moment, det kommer fördjupande frågor längre fram.

Reflektera

Den andra delen ger fördjupning. Detta är den mest omfattande delen som innehåller olika flervalsfrågor och reflektioner.

Reflektera – avsnitt 1 av 3

Utgångspunkt

Detta avsnitt tar upp den grund som teknikutvecklingen vilar på.

Sammanfatta målet med teknikutvecklingen

Gör momentet så här:

Beskriv vad teknikutvecklingen ska leda till. Tänk på att målet kan innehålla flera olika delar, till exempel såväl affärsnytta och effektivisering, som lösning på en utmaning i samhället.

Exempel på mål
 • Lösning på samhällsutmaningar
 • Realisera hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Affärsnytta och konkurrenskraft
 • Förbättra människors hälsa och livsvillkor
 • Möta rättigheter, såsom mänskliga rättigheter
 • Uppfylla ett behov, såsom teknisk lösning för effektivisering

Sammanfatta fakta och antaganden

Gör momentet så här:

Beskriv vilka fakta just denna teknikutveckling bygger på. Går det att beskriva varifrån fakta är hämtade? Ibland går det inte att peka på tydliga fakta – beskriv i så fall de antaganden som gjorts. Eller bygger arbetet på en erfarenhet, kanske har något likande prövats tidigare?

Exempel på underlag som visar fakta och antaganden

 • Redovisning av fakta, till exempel tekniska möjligheter, tillgång på resurser eller tidigare insatser
 • Vetenskapliga studier och systematiska kunskapssammanställningar
 • Beprövad erfarenhet av kunskap som är prövad, dokumenterad och genererad under en längre tid och av många
 • Antaganden, till exempel om hur tillgång och efterfrågan kommer att ändras i framtiden

Genomgång av etik och hållbarhet

Klicka på ett ord i figuren för att läsa mer om begreppet.

Det finns flera lästips för den som vill veta mer om etik och hållbarhet.

Komplettera era tankar om ansvarsfull teknikutveckling

Gör momentet så här:

Fortsätt fundera över vad ansvarsfull teknikutveckling innebär. Till hjälp finns en tavla där det går att klistra upp lappar. De lappar ni skrev inledningsvis finns överflyttade

Tips:

 • Det går att ändra texten på lapparna som ni skrev tidigare
 • Det går att lägga till nya lappar. Det går också att ta bort och flytta lapparna
 • Fundera på om lapparna kan grupperas på något sätt
 • Kanske har genomgången om etik och hållbarhet väckt nya tankar?
 • Utgå gärna från den teknikutveckling ni arbetar med i självutvärderingen för att utveckla era tankar.

Tänk på att:

 • Detta är inte det sista momentet. Ni kommer att gå igenom fler moment innan självutvärderingen är klar.
 • Syftet med detta moment är att dokumentera era fritt formulerade tankar om ansvarsfull teknikutveckling. En sammanfattande bedömning av hela er självutvärdering görs på slutet.

Dags att reflektera
Utgångspunkt

Reflektion

Gör momentet så här:

Gör med egna ord en reflektion kring utgångspunkten för teknikutvecklingen. Reflektionen kan gärna ta upp följande:

 • Ger det mål ni har formulerat, tillsammans med de fakta och antaganden ni utgår ifrån, en stabil grund att bygga på?
 • Kommer teknikutvecklingen att utgå från etik och hållbarhet?

Tips:

 • Titta tillbaka på era egna funderingar kring ansvarsfull teknikutveckling. Kan något av det ni skrivit lyftas in i reflektionen?

Detta behöver göras

Gör momentet så här:

Reflektionen kan visa att något behöver något göras för att skapa en stabil utgångspunkt. Använd rutan för att notera vilka åtgärder som behövs. Skriv en åtgärd i taget och klicka på ”Lägg till åtgärd”.

Tips:

 • Varje åtgärd som skrivs in läggs till på en lista. Vi återkommer till den längre fram.

Exempel

 • Behöver målet formuleras tydligare?
 • Behöver fakta eller antaganden dokumenteras?

Möjlighet att uppdatera era inledande svar

Utgångspunkt

Grunden för vår teknikutveckling bygger på... Ja Delvis Nej Vet ej
… ett tydligt formulerat mål
… ett underlag som redovisar fakta och antaganden
… att genomgående integrera etik och hållbarhet

Gör momentet så här:

Här kommer en återblick på inledande svar om utgångspunkten. Ändra om det behövs.

Reflektera - avsnitt 2 av 3

Intressenter och påverkan

Detta avsnitt tar upp vilka som berörs av teknikutvecklingen och hur de påverkas

Notera det ni behöver tänka på utifrån ett livscykelperspektiv

En produkt eller tjänst påverkar sin omgivning under hela sin livstid, från idé tills det att den tas om hand när den har tjänat ut sitt syfte.

Klicka på bilden nedan för en genomgång.

Gör momentet så här:

Klicka på bilden för en kort genomgång. Notera sedan det ni tycker är viktigt att tänka på när det gäller er teknikutveckling.

Tips:
Tänk till exempel igenom:

 • Om hur informationshantering sker i de olika stegen
  • Hur hanteras (samlas in, delas, bearbetas) data?
  • Finns personuppgifter (eller andra typer av data) som behöver hanteras på särskilt sätt?
    Hur ska data tas om hand när produkten eller tjänsten inte längre används?
 • Om djurhållning behöver beaktas något steg. Till exempel om animaliska produkter används i tillverkningen, djur övervakas med hjälp av kamera eller om det genomförs tester på djur.
 • Om risk för utsläpp av skadliga ämnen behöver beaktas något steg.
 • Om arbetsmiljön är säker och främjar en god hälsa för de som arbetar med teknikutvecklingens alla steg, från idé till uttjänt.
 • Om hållbart nyttjande av naturens resurser beaktas i alla steg
  • Finns det en plan för att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan?
 • Hur energianvändningen ser ut i de olika stegen.
 • Hur val av material och materialåtgången ser ut.
  • Minimeras mängden sällsynta eller miljöskadliga material?
  • Inkluderas återanvändning och återvinning när produkter och tjänster utformas?

I vår teknikutveckling ska vi tänka på...

illustration livscykel

Vilka intressenter kan påverkas av teknikutvecklingen?

 

Gör momentet så här:

Gå igenom vilka som berörs av den aktuella teknikutvecklingen. Tänk på att vissa berörs på kort sikt, medan andra påverkas på lång sikt (eller både och)

Tips:

 • Tänk på att påverkan kan vara positiv och negativ.
 • Tänk på att en produkt eller tjänst påverkar sin omgivning under hela sin livstid, från idé till hur den tas om hand när den har tjänat ut sitt syfte. Tänk igenom alla steg för att få fram vilka som påverkas.

Exempel
Personer som arbetar med teknikutvecklingen

 • Exempel på personer som dagligen arbetar med teknikutveckling är projektledare, de som arbetar med att producera en vara eller en tjänst och de som provar en ny metod i sjukvården.
 • Ytterst ansvarig kan till exempel vara en företagsledare eller verksamhetschef.
 • Andra personer vars arbete påverkas kan till exempel vara underleverantörer eller personer vars arbete påverkas så att det underlättas – eller blir krångligare – till följd av teknikutvecklingen.

Personer som använder tekniken, eller påverkas på annat sätt
 • Exempel på enskild person är en patient, en resenär i kollektivtrafiken eller den som använder
 • Personer som tillhör särskilt sårbara grupper kan till exempel vara barn och ungdomar. Andra exempel är personer med nedsatt beslutsförmåga, såsom personer med demenssjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • Exempel på personer som berörs indirekt är en större grupp av patienter med samma sjukdom som de som ingår i ett teknikutvecklingsprojekt inom hälsoområdet. Även närstående kan beröras indirekt, såsom partner, barn, eller föräldrar. Andra exempel på indirekt påverkan kan röra personer som bor nära den plats där teknik ska användas eller produceras.

De som beslutar om och studerar teknikutvecklingen
 • Finansiärer är de som står för kostnaden för teknikutvecklingen. Finansieringen kan till exempel komma från företag, riskkapital eller forsknings- och innovationsfinansiärer.
 • Beslutsfattare kan till exempel vara politiker på nationell och regional nivå. Det kan också vara myndigheter som till exempel beslutar om tillstånd.
 • Forskning om teknikutveckling kan till exempel bedrivas inom lärosäten, vid myndigheter och inom stiftelser.

Samhället
 • Samhällsmedborgare är alla som bor i Sverige (och i andra länder) och som på olika sätt ingår i samhället. Samhällsmedborgare kan till exempel ha synpunkter på hur tekniken används i samhället, eller ha åsikter om att viss teknik är bra och gynnsam alternativ eller att den medför risker. Skattebetalare kan till exempel ha synpunkter på hur offentliga medel ska fördelas.
 • Kommande generationer är de människor som ännu inte är födda. Ibland kan teknikutveckling på olika sätt påverka framtidens människor.
 • Natur, djur och växter. Med natur avses här särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form av växter, djur, formationer i landskapet och så vidare.

Personer som arbetar med teknikutvecklingen Ja Nej Vet ej
… den som driver arbetet med teknikutveckling
… den som är ytterst ansvarig
… den som arbetar med att producera produkten eller tjänsten
… den som påverkas i sitt eget arbete på något annat sätt
Personer som använder tekniken, eller påverkas på annat sätt Ja Nej Vet ej
… en enskild person
… personer som tillhör särskilt sårbara grupper
… grupper som berörs indirekt
De som beslutar om och studerar teknikutvecklingen Ja Nej Vet ej
… finansiärer
… beslutsfattare
… forskare
Samhället Ja Nej Vet ej
… samhällsmedborgare och skattebetalare
… kommande generationer
… natur, djur och växter

Andra som berörs:

Beskriv hur intressenterna berörs

Gör momentet så här:

Nedan visas de intressenter som ni har markerat i förra uppgiften.

Är påverkan övervägande positiv eller negativ? Klicka i det alternativ som stämmer bäst. Beskriv sedan på vilket sätt intressenterna påverkas och vad det innebär. Var gärna så konkret som möjligt.

Tips:

 • Påverkan kan vara både på kort och lång sikt
 • Påverkas människors integritet eller autonomi?
 • Påverkas någon utifrån sociala, miljömässiga eller ekonomiska perspektiv?
 • Se till hela livscykeln, det vill säga alla delar från designstatidet till avveckling

Exempel:
Exempel på positiv påverkan

 • Minskad påverkan på klimatet, ökad biologisk mångfald
 • Ökad hälsa och välbefinnande, högre livskvalitet, mindre smärta, ökad livslängd
 • Respekt och erkännande
 • Bättre resursanvändning, högre effektivitet, större precision
 • Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Möjlighet att lösa en arbetsuppgift på sitt eget sätt, i linje med specifikation och kvalitetskrav
 • Ökad innovation och konkurrenskraft
 • När ekonomisk lönsamhet kan kombineras med miljömässig hänsyn och socialt engagemang

Exempel på negativ påverkan
 • Påverkan på människors integritet, till exempel intrång i människors privatliv eller att personer inte behandlas med värdighet och respekt
 • Undanträngningseffekter, till exempel att en viss grupp blir utan resurser eftersom någonting nytt införs som bara kommer vissa till del
 • Negativ miljöpåverkan, till exempel en ökad växthuseffekt, förorenat vatten eller förstörda livsmiljöer för växter och djur
 • Försämrad arbetsmiljö eller djurhållning Försämrad tillgänglighet eller ökat utanförskap

<
>

… den som driver arbetet med teknikutveckling

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… den som är ytterst ansvarig (såsom en företagsledare eller verksamhetschef)

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… den som arbetar med att producera produkten eller tjänsten

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… den som påverkas i sitt eget arbete på något annat sätt

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… en enskild person (till exempel en patient, en resenär i kollektivtrafiken eller den som använder en produkt)

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… personer som tillhör särskilt sårbara grupper (såsom barn och ungdomar eller personer med nedsatt beslutsförmåga till exempel personer med demenssjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning)

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… grupper som berörs indirekt (såsom de med samma sjukdom eller de som bor nära platsen där teknikutvecklingen ska genomföras)

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… finansiärer

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… beslutsfattare

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… forskare

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… samhällsmedborgare och skattebetalare

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… kommande generationer

Positiv påverkan

Negativ påverkan

… natur, djur och växter

Positiv påverkan

Negativ påverkan

Positiv påverkan

Negativ påverkan

Påverkan, fortsättning

De som listats nedan har markerats som ”vet ej”.
Ni vet inte om dessa påverkas av teknikutvecklingen. Om ni behöver ta reda på mer information kan det noteras som en åtgärd lite senare i självutvärderingen.

Beskriv kostnad i förhållande till nytta

Gör momentet så här:

Beskriv hur kostnaderna förhåller sig till den förväntade nyttan av teknikutvecklingen.

Tips:

 • Beskriv gärna om det kan finnas andra sätt att uppnå samma effekt, men med olika kostnad.
 • Beskriv om det är den som står för kostnaden får del av nyttan.
 • Ett tips är att utgå från målet med teknikutvecklingen. Detta togs upp tidigare i självutvärderingen, se gärna tillbaka. Fundera gärna över kostnader i förhållande till effektivitet när det gäller måluppfyllelsen, det vill säga möjligheten att uppnå målet.

Exempel

 • Målet är att minska utsläppen av växthusgaser. För att ta ställning till kostnader i förhållande till nytta är det bra att ha en uppfattning om hur stor minskningen kan tänkas bli av en viss åtgärd, och vad åtgärden kostar. Det ger möjlighet att beskriva kostnaden i förhållande till effektiviteten (hur mycket koldioxidutsläppet minskar) och jämföra med alternativa åtgärder.

Dags att reflektera
Intressenter och påverkan

Reflektion

Gör momentet så här:

Skriv med egna ord en reflektion kring intressenter och påverkan.

Tips: Reflektera gärna över

 • Möjligheten för individer och grupper att använda ny teknik till sin fördel
 • Möjligheten att vara delaktig och kunna ändra beslut innan det är för sent, särskilt för de som påverkas negativt
 • Finns det intressekonflikter, till exempel mellan olika grupper av personer eller mellan människa och natur?
 • Finns det särskilda grupper som behöver beaktas vid teknikutveckling och inte glömmas bort?

Detta behöver göras

Gör momentet så här:

Reflektionen kan visa att något behöver något göras för att få ett ansvarsfullt förhållningssätt till intressenter och påverkan. Använd rutan för att notera vilka åtgärder som behövs. Skriv en åtgärd i taget och klicka på ”Lägg till åtgärd”.

Tips:
Varje åtgärd som skrivs in läggs till på en lista. Vi återkommer till den längre fram.
Om ni har kryssat ”vet ej” i listan över intressenter kanske någon åtgärd behövs för att ta reda på mer information.

Möjlighet att uppdatera era inledande svar

Intressenter och påverkan

Det finns en bedömning av... Ja Delvis Nej Vet ej
… vilka intressenter som berörs
… positiv, respektive negativ, påverkan på intressenterna
… särintressen och intressekonflikter
… kostnader i förhållande till nyttan

Gör momentet så här:

Detta är era inledande svar om intressenter och påverkan. Ändra om det behövs.

Reflektera - avsnitt 3 av 3

Genomförande

Nu är vi framme vid det sista temat där vi tittar närmare på hur teknikutvecklingen genomförs och hur det praktiska arbetet går till.

Stämmer påståendena?

Gör momentet så här:

Hur väl stämmer påståendena? Klicka i det alternativ som stämmer bäst.

Tips:

 • Svaren används för att rita upp en graf som visar ansvarsfullhet i förhållningssätt, organisation, delaktighet och hur resultaten tas tillvara.

Organisation – Organisationen stödjer ansvarfull teknikutveckling Inte Helt
Det är tydligt vem som har ansvar för det dagliga arbetet och vem som är ansvarig om något skulle gå fel
Det är möjligt att påtala brister som rör etik och hållbarhet. Om en brist upptäcks tas den om hand
Medarbetare känner till och följer lagar och regler
Organisationen är ansvarsfull även vid förändringar och vid plötsliga och oväntade händelser
Delaktighet – Teknikutvecklingen utgår från delaktighet Inte Helt
Under arbetet med teknikutvecklingen kommer människor med olika värderingar och perspektiv till tals
I arbetet med teknikutvecklingen inhämtas och används kunskap om intressenternas olika behov och förutsättningar
Resultat – ta tillvara kunskap från teknikutvecklingen och implementera dess resultat Inte Helt
Kunskap och erfarenheter från arbetet med teknikutvecklingen tas om hand
Resultaten från teknikutvecklingen kommer att kunna implementeras
Uppföljning görs för att följa hur teknikutvecklingen används och fungerar i praktiken
Förhållningssätt – Teknikutvecklingen genomsyras av etik och hållbarhet Inte Helt
Värden som rör etik och hållbarhet får ta plats när vi fattar beslut
Frågor som rör etik och hållbarhet diskuteras och hålls aktuella
De som arbetar med teknikutvecklingen har kunskap om etik och hållbarhet samt ett ansvarsfullt förhållningssätt

Genomförande

Illustration av era inmatade svar

Gör momentet så här:

Varje tårtbit i cirkeln visar i hur utsträckning ni har ett ansvarsfullt sätt att genomföra en viss del av teknikutvecklingen.

Tips:

 • Svep muspekaren över en tårtbit för att se vilket påstående det gäller.
 • En helt ifylld tårtbit visar att ni svarat att ni helt gör denna del (till exempel att frågor som rör etik och hållbarhet diskuteras och hålls aktuella).
 • En pytteliten tårtbit visar att ni svarat att detta inte alls görs (till exempel att medarbetarna inte alls känner till och följer lagar och regler)


Organisation

Organisationen stödjer ansvarsfull utveckling

Delaktighet

Teknikutvecklingen utgår från delaktighet

Resultat

Ta tillvara kunskap från teknikutvecklingen och implementera dess resultat

Förhållningssätt

Teknikutvecklingen genomsyras av etik och hållbarhet

Det är tydligt vem som har ansvar för det dagliga arbetet och vem som är ansvarig om något skulle gå fel
Det är möjligt att påtala brister som rör etik och hållbarhet. Om en brist upptäcks tas den om hand
Medarbetare känner till och följer lagar och regler
Organisationen är ansvarsfull även vid förändringar och vid plötsliga och oväntade händelser
Under arbetet med teknikutvecklingen kommer människor med olika värderingar och perspektiv till tals
I arbetet med teknikutvecklingen inhämtas och används kunskap om intressenternas olika behov och förutsättningar
Kunskap och erfarenheter från arbetet med teknikutvecklingen tas om hand
Resultaten från teknikutvecklingen kommer att kunna implementeras
Uppföljning görs för att följa hur teknikutvecklingen används och fungerar i praktiken
Värden som rör teknik och hållbarhet får ta plats när vi fattar beslut
Frågor som rör etik och hållbarhet diskuteras och hålls aktuella
De som arbetar med teknikutvecklingen har kunskap om etik och hållbarhet samt ett ansvarsfullt förhållningssätt
Inte alls
Till viss del
Ganska bra
Stämmer helt

Dags att reflektera
Genomförande

Reflektion – Genomförande

Gör momentet så här:

Skriv med egna ord en reflektion kring genomförandet.

Tips:
Ett tips är att titta tillbaka på er tidigare reflektion kring utgångspunkt, etik och hållbarhet. Här är uppgiften att reflektera kring hur detta kan genomsyra praktiskt och konkret arbete. Nedan finns några hjälptexter till stöd för att reflektera kring genomförandet.


Förhållningssätt
Hur går det till när ni tar beslut, till exempel att starta ett projekt, göra en satsning eller välja mellan två alternativ? Ingår etik och hållbarhet till exempel i formella beslutsunderlag eller i informella samtal innan beslutet fattas?

Diskuteras frågor som rör etik och hållbarhet till exempel vid arbetsplatsträffar, vid möten med samarbetspartners, i kommunikationsarbetet eller medarbetarsamtal? Görs det i så fall vid enstaka tillfälle eller på ett regelbundet sätt? Hur ser ni till att det blir av?

Får medarbetarna någon utbildning i etik och hållbarhet? Får de kunskap på något annat sätt? finns det några tankar eller diskussion kring förhållningsättet hos de som arbetar med teknikutvecklingen?

Organisation
Finns det en tydlig ansvarsfördelning? Är den person som har ett utpekat ansvar väl insatt i vad ansvaret innebär? Känner medarbetarna till vem som är ansvarig?

Finns det något sätt för en person att flagga upp brister som rör etik och hållbarhet? Känner alla till det? Finns det en rädsla för att ta upp sådana frågor? På vilket sätt tas brister omhand?

Hur får medarbetarna kännedom de lagar och andra regler som är relevanta för ert arbete med teknikutveckling? Finns det till exempel medarbetare med särskild kompetens eller möjlighet att fråga externa personer till råds? Görs några utbildningsinsatser?

På vilket sätt kan organisationen arbeta med etik och hållbarhet när omständigheterna förändras, till exempel när organisationen växer, när verksamheten ändrar inriktning eller när lönsamheten blir sämre? Vad händer om förändringen sker snabbt eller oväntat?

Delaktighet
Vad görs för att lyssna till en bredd av olika värderingar och perspektiv? Vilka personer och grupper av involveras? Varför väljs just dessa? På vilket sätt involveras de, till exempel genom fokusgrupper, kundundersökningar, sociala media, personliga samtal?

Hur tar ni hand om olika behov och förutsättningar? Utformas nya produkter, miljöer, program och tjänster för att kunna användas av så många som möjligt och utgå från mångfalden i befolkningen? Hur fungerar teknikutvecklingen för personer i alla åldrar och funktionsförmågor i olika situationer och under varierande omständigheter? Vad görs för att teknikutvecklingen ska bidra till tillgänglighet? Hur kan till exempel de som inte har en dator eller en smart telefon få nytta av den nya tekniken?


Resultat
Hur tas kunskap och erfarenheter om hand? Hur görs återkoppling till intressenter som har bidragit? Finns processer och uthållighet för att se till att kunskapen kommer till användning? På vilket sätt ska ni ta tillvara erfarenheter och dra lärdomar?

Hur kan resultaten (till exempel en produkt, en tjänst eller ny kunskap) implementeras? Finns tid, kunskap och ekonomi för att föra ut resultaten till användare och till löpande verksamhet?

Kommer ni att göra uppföljning av hur resultaten (till exempel produkten, tjänsten eller kunskapen) används och fungerar i praktiken?

Detta behöver göras – Genomförande

Gör momentet så här:

Reflektionen kan visa att något behöver något göras för att få ett ansvarsfullt genomförande. Använd rutan för att notera vilka åtgärder som behövs. Skriv en åtgärd i taget och klicka på ”Lägg till åtgärd”.

Tips:

 • Varje åtgärd som skrivs in läggs till på en lista. Vi återkommer till den längre fram.

Möjlighet att uppdatera era inledande svar

Genomförande

Vi har säkerställt att… Ja Delvis Nej Vet ej
… etik och hållbarhet genomsyrar arbetet med teknikutvecklingen
… organisationen stödjer ansvarsfull teknikutveckling
… teknikutvecklingen utgår från delaktighet
… vi tar tillvara kunskap från teknikutvecklingen och implementerar dess resultat

Gör momentet så här:

Detta är en återblick på era inledande svar om genomförandet. Ändra om det behövs.

Agera

Den tredje delen knyter ihop de tidigare stegen i självutvärderingen och ger konkret stöd inför den fortsatta teknikutvecklingen.

Alla reflektioner och åtgärder

Gör momentet så här:

För att knyta ihop självutvärderingen visas era reflektioner och antalet åtgärder ni har identifierat. Sidan visar era egna formuleringar från tidigare steg.

Ni har reflekterat över om teknikutvecklingen har en stabil utgångspunkt, hur olika intressenter påverkas och vad som behövs för att genomföra teknikutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt. Läs igenom reflektionerna och fundera över om ni vill komplettera med någon ytterligare reflektion.

Reflektioner i tidigare steg i självutvärderingen har visat detta:

Reflektion över utgångspunkt:

Antal identifierade åtgärder:

Reflektion över intressenter och påverkan:

Antal identifierade åtgärder:

Reflektion över genomförande:

Antal identifierade åtgärder:

Här finns möjlighet att komplettera med ytterligare reflektion

Sammanfattande bedömning

Vi har DATUM gjort en självutvärdering av arbetet med utveckling av
PROJEKT
.

Självutvärderingen har genomförts av följande person(-er):

Vår sammanfattande bedömning är:

>

att teknikutvecklingen inte kan ske ansvarsfullt. Därför väljer vi att inte gå vidare med arbetet.

att teknikutvecklingen blir ansvarsfull om vi fullföljer de åtgärder vi identifierat under självutvärderingen.

att teknikutvecklingen är ansvarsfull. Vi ska upprätthålla det vi redan gör, men behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.

Gör momentet så här:

Nu ska ni göra en sammanfattande bedömning där ni tar ställning till om den teknikutveckling ni har granskat i självutvärderingen kan göras på ett ansvarsfullt sätt.

Vilket av de tre alternativen stämmer med er bedömning? Klicka i rutan.

Tips:

 • Titta gärna tillbaka på informationen på föregående sida där alla era reflektioner och antalet identifierade åtgärder finns.

Självutvärderingen är klar

Alla svar och texter finns samlade i en fil, som kan laddas ner på den egna datorn.
Glöm inte spara filen.

Sparar...

Du har sparad data i din webbläsare!

Vill du ladda in din sparade data och fortsätta fylla i formuläret eller börja om från början?

Verktyg för självutvärdering

Vi har DATUM, gjort en självutvärdering av vår teknikutveckling som avser CATEGORY

Självutvärderingen är gjord av:


Vår sammanfattande bedömning är: